Noen flere kjente sitater!

Kjente sitater;

"Democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time."
Winston Churchill, Tale til Underhuset 11. november 1947

"A modest man who has much to be modest about."

Winston Churchill On Clement Atlee, to Chichago Sunday Tribune 27. of june 1954

"They`re Germans. Don`t mention the war."

John Cleese in Fawlty Towers, 1975

"The right hon. Gentleman caught the Whigs bathing, and walked away with their clothes."

Benjamin Disareli, 28. february 1845

Ukens beste;

Du kan ikke bo i en aksje!


Kongefamilien fungerer som rikets første familie!

I etterkant av Dronning Elisabeth II død i 8. september 2022 og i forbindelse med kroningen av Kong Charles III som konge i Storbritannia og Samveldet 6. mai er monarkiet som styreform igjen på dagsorden i media.

Som del av en familie som leser bøker har jeg har fulgt kongefamilien i alle 51 år som jeg har levd, i media og ved personlige oppmøter på arrangementer. Med dette som balast har jeg bare blitt styrket i troen på at det er riktig statsform. Siden begynnelsen av 1900 tallet har kongefamilien i hele sin tid vært et samlingspunkt i krise og krig for det norske folk.

Hovedmål for Kongefamiliens virksomhet er å ivareta sine konstitusjonelle oppgaver, som det står beskrevet fra Årsrapport 2023, som ble tilgjengelig i April på Kongehusets hjemmeside.

Kongehuset opplever økte kostnader og har nå et budsjett på over 400 millioner og mottok i 2022 en bevilgning på 430 millioner over statsbudsjettet, et rekordhøyt beløp. Som det står på nettsiden; «Årsregnskapet for Den kongelige civilliste viser et overskudd på 63,6 millioner kroner sammenholdt med årets bevilgning. Årsaken til overskuddet er bevilgninger til sikkerhetsprosjektet som først vil komme til utbetaling og kostnadsføres i 2023. Sikkerhetsprosjektet ved de kongelige eiendommene viser derfor et regnskapsmessig overskudd i 2022 på 92,7 millioner kroner. Driftsregnskapet for Det kongelige hoff viser et regnskapsmessig underskudd på 27,17 millioner kroner. Årsaken til dette er i hovedsak at 31 millioner kroner ble overført fra Det kongelige hoffs driftsreserve til sikkerhetsprosjektet, for å dekke inn deler av oppjustert kostnadsramme i prosjektet.»

UiO arrangerte 28. mars en panelsamtale om monarkiet og dets rolle som jeg deltok på. I Norge står kongefamilien sterkt, både i nåtid og fortid. Likevel finnes det et lite mindretall som vil avskaffe monarkiet og ha et annet statsoverhode. I et demokrati må flertallet ha respekt for mindretallet. Men jeg mener at det finnes saklige og gode argumenter for å ha Kongen som statsoverhode i Norge.

Monarkiet har en symbolsk funksjon, ved statsbegivenheter og høytideligheter, men også en reell funksjon som statsoverhode i navnet. Hovedargumenter for republikanerne er at posisjoner ikke skal gå i arv. Men dette ser jeg på som et svakt argument, da det er innarbeidet i norsk statstradisjon og helt vanlig i norsk samfunnsliv for øvrig at familien arver av sine foreldre.

Det kommer stadige forslag i Stortinget om å oppheve monarkiet, kun et fåtall stemmer for.

Det kan Stortinget gjøre, men det er vanskeligere enn «vanlige» lovendringer:

  • Forslag til grunnlovsendringer fremmes i én stortingsperiode, og behandles først i den neste. Denne forsinkelsen gjør at også velgerne kan uttrykke sin mening ved å stemme på et parti som de deler syn med.
  • Grunnlovsendringer krever 2/3 flertall i Stortinget, altså et større flertall enn andre lovendringer.

Forslag om å endre styreform til republikk har blitt stemt over mange ganger siden 1905, men har aldri vært i nærheten av å få flertall. Likevel er antallet representanter som stemmer for å endre styreform til republikk større i dag enn tidligere, i følge Stortinget.no. Flertallet ønsker å bevare monarkiet som styreform. Høyre har også et overbevisende flertall for monarkiet og spesielt Unge Høyre er på sine Landsmøter en pådriver for styreformen.

79 % av befolkningen stemte for at Norge skulle forbli et monarki, i 1905 og Kong Haakon VII ble dermed Norges konge. Meningsmålinger fra vår tid mener viser at 8/10 vil beholde monarkiet. I et demokrati skal det være politisk debatt, men la oss fortsatt ha den styreformen som så mange av oss har kjær.


Dette er en debattartikkel skrevet for Tommy R. Bech, for Bech Consulting og står for forfatterens egen regning!