Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Tommy Bech, medlem av Nittedal Høyre

Like sikkert som at vinteren kommer etter høsten, er det også budsjettider nå. Både i Storinget, kommunen og fylket. Som medlem av Nittedal Høyre har jeg sett igjennom noen av hovedpunktene fra Høyres presentasjon som viser at det foreslås mye som er av  betydning for Nittedal. Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen når det forhåpentligvis snart finnes en vaksine om kun kort tid.


I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske
tilbakeslaget i fredstid. Det viktigste for Viken er at vi skal
skape mer.

 Forslaget til statsbudsjettet for 2021 innebærer blant annet dette for Nittedal:

Samferdsel

 • Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er en videreføring av utbygginger på riksvei 4. Anleggsstarten er forbeholdt at Stortinget vedtar prosjektet. Det er lagt opp til at veien åpnes for trafikk i 2024. Her kunne man selvsagt håpet at det ble sagt mere om Nittedal, men dette bør Nittedal Høyre arbeide for i sine møter med sentrale ledd, da det er lagt betydelig arbeid for riksvei-4 over tid.

Kollektivtransport

 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • - plattformforlengelser Gjøvikbanen
  - togparkering ved Kongsberg stasjon
 • Programområde «Mer gods på bane», Hol kommune
  Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:
  - Geilo stasjon
 • Programområde «Ny rutemodell Østlandet», Asker, Lillestrøm, Nordre Follo og Nittedal kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet.
 • Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2021. Det største prosjektet er ny satellittstasjon på Eggemoen, men det er også avsatt midler til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning. 

Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. Det er anslått at kommunene i Viken samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent.

 De som trenger hjelp fra det offentlige skal få hjelp gjennom NAV, da ingen skal gå ut på dato med regjeringens opplegg. Samdig skal arbeidstakere som vil det få stå lengre i arbeid. Nittedal er en kommune på lik linje med andre kommuner som må konkurrere om midler og bedrifter for å sikre gode skattebetalere. Vi trenger et budsjett for næringslivet og Budsjettforslaget for 2021 er et godt bidrag til dette med Høyre som styringsparti, sier daglig leder i Bech Consulting, Tommy Bech.

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...