Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

 I kommunestyrets møte den 14. februar 2022 skal bygdas øverste folkevalgte organ behandle PWC rapporten om kommunens varsel og siktelse mot tidligere ordfører. Det er en stor og viktig sak, der menneskelige hensyn må tas, da ingen er skyldig før det er bevist i rettsstaten Norge og alle hensyn må tas før man får straff om rettsstaten mener en er berettiget til det. Det er staten som har ansvar for å bevise at en har gjort noe i strid med straffeloven og alle tiltalte har krav på et godt forsvar. Uskyldspresumjon (av latin: in dubio pro reo) er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak og grunnlovsfestet i Norge.  Uskyldspresumpsjonen er nærmere formulert i FNs Verdenserklæring artikkel 11 nr. 1. Bestemmelsen lyder som følger, i norsk oversettelse:

«Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.»

Grunnloven § 96 annet ledd bestemmer derfor at "Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven". Det samme følger av menneskerettighetskonvensjonens art 6 (2). Bestemmelsen ble tatt inn i Grunnloven under grunnlovsreformen i 2014, og det heter i begrunnelsen (Dok 16 (2011-2012)): "Formuleringen vil i stedet oppsummere i én setning de ulike sidene ved uskyldspresumpsjonen, herunder særlig at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Slik vil denne enkle setningen kunne bidra til å befeste et særlig viktig rettsstatsprinsipp i Grunnloven." (Kilde Wikipedia).

Det er mange læringspunkter for kommunen vår i rapporten, spesielt når man i lang tid har vært opptatt av etiske og juridske spilleregler for de folkevalgte og ansatte, etter påtrykk fra Kommuneadvokaten. Som PWC komkluderer i rapporten, vil Thorkildsen ha mulighet til å fremme erstatningskrav mot kommunen om hun blir frikjent. Det gjenstår å se hva lagmannsretten kommer frem til.

Dette innlegget er skrevet av undertegnede som privatperson bosatt  i Nittedal. Som utdannet kriminolog bachelor og som opptatt av rettssikkerhet. Ikke som medlem av Nittedal Høyre eller valgt meddommer til Tingretten på Romerike og Glåmdalen (selv om jeg selvsagt ikke har hatt noe med denne saken å gjøre).

Som innbygger er jeg opptatt av at det skal være likhet for loven. Det de samme regler skal gjelde for folkevalgte toppolitkere med god lønn vs. Vanlige innbyggere som ikke får disse godene fra kommunen. Når man kan bli dømt for bedrageri for småsummer fra NAV og hengt ut i lokalmedia for dette, må samme spilleregler gjelde for politikere. Samtidig skal ingen forhåndsdømme. NRK meldte før jul at ankesaken skal opp i Eidsivating Lagmannsrett 31. mai. Da blir det spennende å se hva retten kommer frem til. Jeg er sikker på at den vil komme frem til et resultat som står seg juridisk og at alle må rette seg etter rettens konklusjoner, uansett hvilke empatier eller antipatier man har, da det er lett å føle med en ordfører fra Arbeiderpartiet som har opplevd mye mediepress i saken anledning

10. feb, 2022

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...